Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden JoesHosting

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: JoesHosting, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 64827364. BTW Nummer: NL001816259B85
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
 4. Hosting Producten, alle producten die via het klanten paneel (https://klanten.joeshosting.nl) worden afgenomen
 

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Voor Hosting producten zijn daarnaast aanvullende bepalingen, die U terug vindt in Artikel 27

 

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan., Zoals SSL certificaten. Zie artikel 23

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

 

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 5. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 6. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 9. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
 7. Voor Hosting producten zijn daarnaast aanvullende bepalingen, die U terug vindt in Artikel 27

 

 Artikel 14. Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.
 8. Voor Hosting Producten zijn de aanvullende voorwaarden in Artikel 34 van toepassing. Voor zover er daardoor een conflict ontstaat met deze bepaling, gelden de regels van Artikel 34

 

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 18. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Voor Hosting producten zijn de aanvullende voorwaarden van Artikel 35 van toepassing

 

Artikel 19. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 20. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

 

Artikel 21. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.


Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Aanvullende bepalingen Hosting overeenkomsten

Artikel 23 De (hosting) overeenkomst via het klanten paneel

 1. Als je een bestelling op een van de websites van JoesHosting (de websites waarvan JoesHosting domeinnaamhouder is, zoals (maar niet beperkt tot) JoesHosting.nl, Joes-Hosting.com,) hebt gedaan, een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met een aanbod van JoesHosting, dan is tussen JoesHosting en jou een overeenkomst tot stand gekomen.
 2. Voor domeinregistraties sluit je met JoesHosting altijd een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar.
  De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd.
 3. Voor SSL-certificaten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd maar zal van rechtswege worden beëindigd.
 4. Voor alle overige diensten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) maand verlengd.
 5. JoesHosting verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. JoesHosting geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.
 6. Door JoesHosting genoemde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

Artikel 24. (Hosting) Diensten

 1. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een dienst, dan wordt bedoeld een dienst welke JoesHosting aan jou levert, omdat je daar met JoesHosting een overeenkomst voor hebt gesloten.
 2. Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derde(n).
 3. Jij verleent JoesHosting een volmacht om namens jou eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registreren van een domeinnaam of het kunnen verlenen van de bewuste dienst.
 4. JoesHosting verleent voor de duur en onder de voorwaarden van de overeenkomst aan jou het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht tot gebruik van de dienst, inclusief toekomstige updates.
 5. JoesHosting zal het DNS beheer uitvoeren, U kunt verzoeken dit in eigen beheer te doen, door het inleggen van een ticket in het klanten paneel. Er kunnen (eenmalige) kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 25. ( Hosting) Account

 1. Jouw account geeft je toegang tot een gebruikersinterface van JoesHosting waarmee je (bepaalde aspecten van) de diensten kunt beheren en configureren.
 2. Via onze websites kun je het account aanmaken. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord.

Artikel 26. Jouw (hosting) verplichtingen

 1. Jij moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je zorgt er in ieder geval voor dat alle gegevens naar beste weten juist zijn en op tijd aan JoesHosting worden verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens waarvan JoesHosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan je weet of hoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst.
 2. Je bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van al jouw gegevens binnen jouw account.
 3. Als sprake is van (vermoeden van) misbruik van inloggegevens, maak je daar onmiddellijk melding van bij JoesHosting, zodat wij maatregelen kunnen nemen.
 4. Iedere actie die via jouw account plaatsvindt, valt onder jouw verantwoordelijkheid en komt voor jouw risico.
 5. Je moet veranderingen in gegevens of omstandigheden onverwijld aan JoesHosting doorgeven.
 6. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle installaties en onderhoud van applicaties, tenzij de applicatie een onderdeel is van de dienst.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtsopvolgers. Als je de door jou afgenomen diensten doorverkoopt, ben je verplicht om deze voorwaarden door te zetten aan de eindgebruiker van de dienst.

Artikel 27. Prijzen en betaling Hosting producten

 

 1. Deze bepalingen zijn een aanvulling op Artikel 4 en Artikel 13 van deze overeenkomst
 2. JoesHosting heeft het recht om de overeenkomst aan te passen als blijkt dat je verkeerde of onvolledige gegevens hebt aangeleverd.
 3. Prijzen mogen te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. We informeren je dertig (30) kalenderdagen van tevoren over een voorgenomen prijswijziging.

Indien je niet akkoord gaat met de wijziging(en) mag je de overeenkomst opzeggen via het controlepaneel (CP).

De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de wijziging van de prijzen het gevolg is van:

 1. inflatie;
  b. een wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze algemene voorwaarden;
  c. een prijsverhoging door onze leverancier(s);
  d. een op JoesHosting rustende verplichting ingevolge de wet.
 2. JoesHosting zal:
  I. eenmalige kosten (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende diensten achteraf in rekening brengen;
  II. alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen.
 3. De betaaltermijn is dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum.
 4. Als je het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn betaalt, ontvang je van JoesHosting een eerste herinnering. Hierin geven we je veertien (14) kalenderdagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling nog steeds uitblijft sturen wij een tweede herinnering. Bij een derde herinnering zullen wij extra kosten in rekening brengen.
  Als JoesHosting na deze derde herinnering nog steeds niets van je heeft vernomen en geen betaling heeft ontvangen, dan zullen wij de levering van diensten (tijdelijk) stopzetten. Vervolgens zal de inning van de betaling door JoesHosting worden overgedragen aan een incassobureau. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering of van de rechtsuitoefening en eventuele wettelijke rente dienen door jou te worden voldaan, voor zover de wet dit toelaat.
  JoesHosting is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade. Uiteraard onderbreken wij dit proces, zodra je de verschuldigde bedragen hebt voldaan.
 5. Je hebt geen recht op verrekening of aftrek van betalingen.

Artikel 28. Herroepingsrecht Hosting producten Consumenten

 1. Dit artikel is niet van toepassing als je een zakelijke klant bent (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
 2. Als consument kun je de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.
 3. Voor een domeinregistratie of voor het laten valideren van een SSL-certificaat geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst(en) met jouw toestemming binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd. Je doet in het bestelproces uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding.
 4. Je kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden door een ticket aan te leggen binnen het klantenpaneel waar je op een ondubbelzinnige wijze aan JoesHosting bekend maakt dat je van de koop afziet. JoesHosting bevestigt  de ontvangst van deze melding.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
 6. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra JoesHosting de overeenkomst is nagekomen.
 7. Als je al (deels) betaald hebt, zal JoesHosting dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Dit doet JoesHosting via bank overschrijving.

Artikel 29. Webhosting

 1. De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door JoesHosting en de service partners waar JoesHosting een verwerkingsovereenkomst mee heeft. Je hebt als je webhosting afneemt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte.
 2. JoesHosting heeft het recht om een andere server aan te wijzen die, in alle redelijkheid voldoet aan, of beter is dan, de eisen die voor de oorspronkelijke server golden.
 3. Er is altijd sprake van een gedeelde infrastructuur. Jij zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de diensten wordt voorkomen en dat je de diensten niet op een manier gebruikt waarbij hinder voor andere klanten van JoesHosting ontstaat.
 4. Je kunt op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de diensten upgraden via je account. JoesHosting doet haar best om de aangevraagde upgrade zo snel mogelijk door te voeren. Het downgraden van de diensten is gedurende de overeenkomst niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met JoesHosting aan te gaan, conform de regels over opzegging. JoesHosting spant zich er in dat geval voor in om jouw gegevens intern over te zetten.

Artikel 30. Domeinnamen

 1. JoesHosting kan niet garanderen dat een ingediende aanvraag voor een domeinnaam wordt gehonoreerd. JoesHosting is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid om een domeinnaam te registreren of voor de afwijzing van een domeinnaamaanvraag. Na een succesvolle aanvraag van een domeinnaam zal JoesHosting een bevestigingsmail sturen zodra de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd is.
 2. Als binnen jouw account wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot domeinnamen, dan worden deze wijzigingen geautomatiseerd gecommuniceerd met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of andere toepasselijke registrerende instanties. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de juiste gegevens binnen jouw account.
 3. Voor heractivatie van een domeinnaam na opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan JoesHosting kosten in rekening brengen.

Artikel 31. Regelgevende instanties met betrekking tot Hosting producten

 1. De aanvraag- en toekenningsprocedure van IP-adressen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals Réseaux IP Européens (RIPE). SSLcertificaten zijn onderworpen aan de regels en procedures van de gekozen Certificate Authority. Domeinnamen zijn onderworpen aan de regels en procedures van de registry van de betreffende extensie. Vanaf de aanvraag van de hierboven beschreven diensten, ben je aan de voorwaarden van deze instanties gehouden.
 2. Deze instanties beslissen over het al dan niet toekennen van hetgeen wat is aangevraagd. JoesHosting vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol.
 3. Bij het registeren van een domeinnaam zijn de algemene voorwaarden van het overkoepelende register of de tussenpersoon via wie wij jouw domeinnaam vastleggen eveneens van kracht. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden op onze websites.
 4. Toegekende IP-adressen blijven in beheer van JoesHosting en kunnen niet worden meegenomen of verhuisd.
 5. Het SSL-certificaat kan door JoesHosting of door de betreffende Certificate Authority worden ingetrokken. Intrekking kan plaatsvinden als je de verkeerde informatie voor het SSL-certificaat hebt aangeleverd of als de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat is gecompromitteerd. Je ontvangt hiervoor geen schadevergoeding of vervangend product.

Artikel 32. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud

 1. JoesHosting zal regelmatig reservekopieën (back-ups) van de server data maken. Deze backups zijn bedoelt voor het herstellen van een server na een crash, en kunnen niet gebruikt worden voor het herstellen van een website. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van Uw websites. In uw hosting panel worden hiervoor tools ter beschikking gesteld, waarmee U (automatisch) backups kunt genereren
 2. Back-ups van servers worden door JoesHosting na dertig (30) kalenderdagen na het einde van de overeenkomst worden vernietigd.
 3. JoesHosting doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. JoesHosting neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven. JoesHosting biedt hierover alleen garanties als dit is opgenomen in de overeenkomst.
 4. JoesHosting heeft het recht om de dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. JoesHosting zal proberen dit zoveel mogelijk tussen 23:00 en 5:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. JoesHosting probeert je op tijd op de hoogte te stellen hiervan. JoesHosting is nooit gehouden tot schadevergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 33. Gedragsregels Hosting producten

 1. Je mag zelf bepalen wat je met de dienst doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij (of jouw klant) het netwerk van JoesHosting in gevaar brengt of de wet overtreedt. In zulke gevallen kan JoesHosting of de rechter besluiten om jouw dienst (tijdelijk) op te schorten.
 2. Je garandeert ons daarom dat de diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software); b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), of smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn; c. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; of d. elke vorm van strafbare pornografie bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijk materiaal te vinden; e. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie.
 3. Als naar het oordeel van JoesHosting hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van JoesHosting of derden, zoals bijvoorbeeld het overmatig verzenden van e-mails, (D)DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware of andere schadelijke software, dan heeft JoesHosting het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of af te wenden.
 4. Als een derde JoesHosting wijst op onmiskenbaar onrechtmatig of inbreukmakend gedrag door jou, brengt JoesHosting jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. JoesHosting vraagt je daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) een reactie te geven, waarna JoesHosting besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen zal JoesHosting direct ingrijpen.
 5. JoesHosting heeft het recht om diensten op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) diensten te blokkeren als inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van JoesHosting. JoesHosting zorgt dat je hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent.
 6. JoesHosting mag jouw naam, adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten indien er geen minder ingrijpende manier is om de contactgegevens te achterhalen. JoesHosting doet dit alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan.
 7. JoesHosting streeft ernaar om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in het geval van klachten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen.

Artikel 34. Aansprakelijkheid Hosting producten Zakelijke Klanten

 1. Dit artikel geldt voor zakelijke klanten, en ten aanzien van consumenten voor zover de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn.
 2. JoesHosting is tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst en omzet, is uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: a. schade aan stoffelijke zaken (zaakschade); b. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen; c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de directe schade, zoals hier bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van JoesHosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts als je JoesHosting binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk in gebreke stelt, waarbij in overleg schriftelijk een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt overeengekomen, en JoesHosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JoesHosting in staat is adequaat te reageren.
 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden uitgekeerd, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van JoesHosting in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is het bedrag in ieder geval per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die je onder de overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden aan JoesHosting hebt betaald voor de betreffende dienst (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan € 1.000,- op jaarbasis.
 5. De toepassing van art. 6:271 BW is voor jou uitgesloten als je met ons handelt als zakelijke klant.
 6. Jij vrijwaart JoesHosting voor alle aanspraken van derden (waaronder van jouw klanten), en stelt JoesHosting hiervoor volledig schadeloos.
 7. JoesHosting kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden gehouden, als nakoming verhinderd is door overmacht. Ook kan JoesHosting niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere (maar niet uitsluitend) begrepen: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand en overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van JoesHosting, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (D)DoS-aanvallen en storingen in hardware- of (telecommunicatie)netwerken, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen.
 8. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen of langer voortduurt. JoesHosting is niet gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.

Artikel 35. Intellectuele eigendomsrechten Hosting producten

 1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 2. De intellectuele eigendomsrechten die op de dienst rusten, blijven berusten bij JoesHosting of diens licentiegevers.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op jouw data of andere door jou aangeleverde materialen blijven berusten bij jou. Je vrijwaart JoesHosting voor aanspraken van derden op grond van een inbreuk op zo’n (intellectueel eigendoms)recht.

Artikel 36. Persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je JoesHosting verzoekt om jouw persoonsgegevens te verwijderen en JoesHosting geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet meer worden teruggedraaid. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens.
 2. JoesHosting heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van JoesHosting. Deze klanten van JoesHosting zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. JoesHosting stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en JoesHosting opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of je persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dien je een verwerkersovereenkomst aanvullend met JoesHosting aan te gaan. Wanneer je verzuimt om een verwerkersovereenkomst met JoesHosting te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid.
 3. Jij staat ervoor in dat je alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken in en met behulp van onze dienst(en). Jij garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn of geen inbreuk maken op rechten van derden.
 4. Indien U kiest voor verwijdering, dient U er rekening mee te houden dat bepaalde gegevens slechts te verwijderen zijn na het verstrijken van de overheid opgelegde termijnen. Zo is er bijvoorbeeld een bewaarplicht voor financiële gegevens voor de belastingdienst van zeven (7) jaren.

Artikel 37. Einde van de overeenkomst Hosting Producten

 1. Een overeenkomst voor bepaalde duur voor zakelijke klanten (ook na stilzwijgende verlenging) kan niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Als consument heb je de mogelijkheid om elke overeenkomst na eerste verlenging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Er vindt geen restitutie plaats
 3. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend via het klanten paneel binnen jouw account.
 4. JoesHosting is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als: a. de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat JoesHosting jou een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen; b. na het sluiten van de overeenkomst JoesHosting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen; c. je verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. jij overlijdt; e. surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering; f. omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JoesHosting kan worden gevergd.
 5. Als JoesHosting de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die je met JoesHosting sluit, onmiddellijk opeisbaar.
 6. Als JoesHosting de dienst opschort, behoudt JoesHosting alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst.
 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de dienst opgeslagen data of back-ups. JoesHosting heeft het recht om direct na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, toegang tot alle accounts die bij deze overeenkomst horen te beëindigen of op te heffen en gegevens die van of voor je zijn opgeslagen te wissen of ontoegankelijk te maken.
 8. JoesHosting zal, indien van toepassing, in geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en als jij aan je verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, op jouw verzoek medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Artikel 38. Slotbepalingen (van toepassing op deze gehele algemene voorwaarden)

 1. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
 3. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: I. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken; II. geaccordeerde offerte of bestelling via de website; III. beschikbaarheidsregeling; IV. algemene voorwaarden.
 4. JoesHosting mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in jouw voordeel kunnen direct in werking treden.
 5. Als je het niet eens bent met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, kun je de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden.
 6. JoesHosting mag de overeenkomst met jou gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten. Als je een consument bent, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen.
 7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 8. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin JoesHosting gevestigd is, met dien verstande dat JoesHosting gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 9. De logfiles en administratie van JoesHosting leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van JoesHosting, behoudens door jou te leveren tegenbewijs.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn met onze privacy verklaring integraal van toepassing. Onze Privacy verklaring kunt U hier terug vinden

.: JoesHosting :. 2024